Tjärnbergsheden

Kyrkstigen som går mellan Skellefteå och Burträsk passerar genom Tjärnbergsheden. I reservatet finns ett vindskydd för den som vill ta en rast.

Den södra delen av reservatet domineras av sumpskog, här finns även ett par större myrar. Åldern för huvuddelen av beståndet inom reservatet ligger på omkring 150 år. På den östra kanten finns ett större parti av öppen hällmark glest bevuxet med låga tallar. Norr om denna hällmark står en gles gammal tallskog på relativt mager mark.

Kyrkstigen är tydligt markerad i reservatet.

Längst i nordost ökar graninslaget markant och här finns även grova sälgar med lunglav. Det centrala området i reservatet är grandominerat och har mycket god bonitet. Granarna är grova och högresta och här finns naturliga luckor i beståndet förorsakad av storm och röta.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tjärnbergsheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Elda och tälta.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 99 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000