Skärträskberget

Områdets skog som är belägen på de brantare delarna av Skärträskbergets nord-, ost- och sydostsluttningar utgörs i huvudsak av grov och gammal barrblandskog.

Granen är på stark frammarsch och på nordsluttningen av berget är andelen tall låg, bland annat till följd av tidigare plockhuggning. I norr där granen alltså dominerar finns måttliga till rikliga mängder med lågor, de flesta dock toppbrott från klenare relativt unga 100–150-åriga granar.

Enstaka grova och gamla, cirka 400-åriga, tallar förekommer samt en del björk och någon asp. Tiden som förflutit sedan senaste brandtillfället bedöms vara cirka 150 år.

Näringsrik miljö för ormbunkar och hägg

Grantjälen i reservatets sydöstra hörn är en djup ravin som slutar mot ett lodrätt stup. Miljön är mycket dramatisk och imponerande med 25–30 meter höga granar samt rikligt med grova lågor av både gran och tall liggandes kors och tvärs över ravinens blockrika botten. Ormbunkar och hägg trivs bra i den fuktiga och näringsrika miljön, fältvegetation är mycket frodig.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skärträskberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, stående, döda eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Ta med sig okopplad hund eller annat husdjur.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1996
Storlek: 27,3 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000