Överbo

”Stora skogar av tall står öde och fåfäng, ty ingen behöver timret, som faller omkull och ruttnar bort”, skrev Carl Linnéus vid sin resa genom Lycksele socken 1732.

Överbo är ett bra exempel på hur det norrländska landskapet såg ut förr. Här kan du få en bild av hur skogarna som Linné mötte såg ut. Idag är gammelskogar, där träden får leva och dö i sin egen takt, en stor sällsynthet. 

Skogen är urskogsartad barrskog. På den torrare marken växer det mest tallar medan det vid bäcken och i andra blötare partier växer granar.

Upplev området

En vandringsslinga tar dig genom den gamla skogen. Efter vandringsleden finns flera informationsskyltar. Det finns även en rastplats efter leden.

Döda träd ger liv

Här finns gott om döda träd – en viktig resurs i gammelskogen. Även de döda träden är levande. Innerbarken äts av insekter, svampar lever av ved, insekter lever av svampar, mossor växer på ved, fåglar äter insekter i ved, insekter och snäckor övervintrar i död ved, myror och bin bygger bo av ved, fladdermöss sover i hålträd och där bygger fåglar bon.

Spår av äldre skogsbränder

Det mesta av skogen har vuxit upp efter en skogsbrand i början av 1700-talet. Senare har mindre bränder förekommit omkring 1760 och 1850. Tallar med ärr i barken – ”brandljud” – från den senaste branden finns i södra delen av reservatet. Ny ved övervallar så småningom skadan. Kulturpåverkan märks främst i form av vissa kvarvarande stubbar efter plockhuggna tallar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Överbo. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada plantor, buskar och träd.
  • Skada markvegetationen.
  • Göra åverkan på mark.
  • Göra någon åtgärd i övrigt som kan skada eller förfula områdets naturförhållanden.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1947, 2001
Storlek: 9 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000