Bräntkläppen

Bräntkläppens naturreservat ligger nordost om Vindeln. Reservatet är en gammelskog som påverkats av brand genom alla tider.

I reservatet finns både barrskog och myr. Området ligger en god bit från närmaste skogsbilväg och ger en känsla av vildmark och frid.

Terrängen är småkuperad med mindre svackor och kullar. Gran och tall finns det mest av men aspar, björkar och någon enstaka sälg dyker också upp. Hänglaven hänger från de gamla granarna. Kanske är det därför som lavskrikan trivs här.

Reservatets myrmark.

Skogsbrand

Under 1950-talet brann en halv hektar i reservatets nordöstra hörn. Området kom att kallas Bräntkläppen. De flesta tallarna har spår efter skogsbranden. Skogen var bara 30-50 år när den brann senast och är i dag mellan 70-100 år gammal.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bräntkläppen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning under vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013
Storlek: 25 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat