Mårdberget

Mårdberget domineras av en brant och grovblockig östsluttning med gammelskog där flera ovanliga arter trivs.

I den södra delen av den blockiga sluttningen utgörs skogen av en 150 årig tall-skog av lingontyp med inslag av drygt 200-åriga överståndare med brandljud. Björk finns spritt i beståndet. Här finns också sparsam förekomst av liggande och stående grånad död ved.

Spår av brand och grottor

Förutom brandljud i de äldre tallarna förkommer även spridda kolade brandhögstubbar som vittnar om äldre skogsbränder. Sluttningen är bitvis svårframkomlig med mycket stora block som på några platser bildar grottor. Mot den norra delen av sluttningen övergår skogen i en grandominerad barrblandskog med blåbär i fältskiktet. Här är lövträdsförekomsten rikligare med framför allt björk men även asp och sälg förekommer.

Äldre granskog

Den nedre flacka delen av sluttningen utgörs av en cirka 120 årig högproduktiv granskog med varierad beståndsstruktur. Mindre delar är öppnare och domineras av tall. Lövträd förekommer mer sparsamt än i övriga bestånd men gråal är här vanligare och växer främst i fuktigare partier och dråg. Längst i sydost finns en gran/björksumpskog som gränsar mot en mindre myr.

Gammal och tät barrskog.

Reservatets skog är gammal och tätvuxen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mårdberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 11 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger på södra delen av Mårdberget, 3 kilometer sydväst om Karlsbäck, i sydvästra delen av Bjurholms kommun.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss