Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långträsk

Naturreservatet Långträsk ligger i anslutning till byn med samma namn i norra delen av Vindelns kommun.

Reservatet delas i två delar av vägen som leder till byn Långträsk. Området är ett flackt landskap med inslag av myrar, tjärnar och sjöar. Centralt i reservatet ligger Tranuberget.

Spår av gamla tider

Skogen och myrarna i reservatet bär spår av äldre tiders marknyttjande. Byn har hämtat virke i skogen för byggnationer och brännved, tidigare har man även utvunnit tjära, kol och pottaska ur skogen.

På vissa myrar i reservatet finns det spår av myrslåtter och det finns också några små myrodlingar som är övergivna och håller på att växa igen. Vid myrodlingen närmast Långträsk by finns en stor lada/loge som är i relativt gott skick. Det ligger också två timrade lador på den igenväxande ängsmarken på åkerholmen i Långträsket.

Gammalt staket på myr.

Spår av slåtter.

I utloppet från Långträsket finns det rester av en dammanläggning samt en förfallen såg/kvarnbyggnad och en flottningsränna.

Spår av bränder

I skogen kan man se spår av gamla skogsbränder. Det är länge sedan den senaste branden, men kolade stubbar och gamla tallöverståndare med brandljud kan fortfarande ses i varierande omfattning i hela reservatet.

Tama abborrar

Förr var abborrarna i Hemtjärnen så vana vid människor att de gick att fånga med händerna och mata för hand. Fiskarnas oskygga beteende utvecklades under lång tid då man regelbundet diskade och sköljde mjölkkärl med mera vid bryggan vid sjön.

De tama abborrarna var en liten turistattraktion som ungdomarna i byn gärna visade upp för besökare - korv tillhörde abborrarnas favoritföda!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Långträsk. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på den väg som leder genom reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Göra åverkan på, bortföra eller på annat sätt förändra kulturhistorisk lämning såsom slåtterlada eller hässjerester.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 417 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att från väg 363 ta av mot Hällnäs. Följ vägen som gör parallellt med järnvägen nordnordost mot Ekträsk. Väl i Ekträsk, kör norrut och ta sedan vänster två gånger och du kommer till Långträsk och naturreservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss