Sörforsskogen

Sörforsskogen är en blandning av skog och myr. Skogen består av gammal, flerskiktad granskog som växte upp efter en brand på 1800-talet. Området är ett eldorado för gammelskogens vedsvampar och fåglar.

Inom området finns flera mindre partier med 300-åriga tallar med upp emot 60 centimeter i diameter. Gransumpskog är vanligast i området. Det är gott om lövträd, speciellt grova aspar. Marken lyser grön av mossa och blåbärsris.

I sumpskogen växer granvitmossa, björnmossa och klotstarr. Myrarna, som ingår i reservatet, är till stora delar dikade och några diken löper också genom gransump- och skogen på fastare mark.

Björnmossa.

Rikt på fågelliv och vedsvamp

Här trivs gammelskogens fåglar. Spillkråka, tretåig hackspett, pärluggla, kungsfågel och lavskrika är vanliga. På sina håll är träden klädda med hänglavar, främst garnlav. Flera rödlistade vedsvampar och lavar har hittats, exempelvis ullticka, blackticka, dvärgbägarlav, stiftgelelav och småflikig brosklav.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sörforsskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1999, 2001
Storlek: 49 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000