Holmträskberget

Terrängen i området är småkuperad med ömsom moränkullar och sänkor. På kullarna dominerar grov och högrest tall, flera av tallarna har övervallade brandljud.

Sälgar med lunglav finns också spridda i beståndet. De grandominerade sänkorna bildar bördiga örtrika stråk med bland annat nordisk stormhatt. I norra delen löper flera av dessa stråk ner mot ett antal tidvis vattenfyllda sänkor.

Sänkorna kantas av främst asp och björk. När det gäller sänkorna, flera med mycket grov gran, har de sannolikt varit förskonade från den sista branden. Här är tillgången på lågor god. Flera vedlevande svampar som indikerar lång skoglig kontinuitet växer här, bland annat lappticka och rosenticka.

Rosenticka.

Friluftsliv

Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala friluftslivet, till exempel bär- och svampplockning samt jakt och fiske.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Holmträskberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Tälta och elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 6,75 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000