Rengårdstjärnen

Rengårdstjärnen är ett litet men mycket lättillgängligt reservat i direkt anslutning till E4:an. Här finns sumpskog, våtmark och barrblandskog

Idag står där en högrest, tät och grandominerad skog i reservatet. Den nordvästra delen har en gång blivit dikad. Dikningsingreppen är gamla och inleddes redan på 1920-talet. Efter dikningen säckade marken ihop när grundvattennivån sjunkit. Det gör att många träd nu står på styltrötter.

Stora delar av skogen är cirka 130 år med det finns också 150–200 åriga granar och enstaka gamla tallar. Det finns ganska mycket död ved. Både som torra stående granar och som halvt nedbrutna träd som fallit. Hänglavar finns det gott om i området, framför allt skägglavar.

Det finns många döda träd i Rengårdstjärnen.

Våtmarken är en sänkt sjö

Rengårdstjärnen är en egentligen en sänkt sjö som ibland är fylld med vatten. Den omges av våtmarker. Här kan man ibland se rastande sjöfågel på våren. Öster om tjärnen står en gammal barrblandskog som är uppemot 200 år gammal.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rengårdstjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013
Storlek: 22 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat