Vormforsen

Vormforsen är en av Vindelälvens brantaste forsar. På en sträcka av 500 meter faller forsen nio meter. I de flesta andra stora älvar finns inte längre några liknande forsar, eftersom fallhöjden utnyttjas för vattenkraftsproduktion. 

På 1960-talet fanns planer på att bygga ut Vindelälven för vattenkraft. Efter flera år av protester och diskussioner beslutade regeringen 1970 att älven skulle bevaras.

En av dem som engagerade sig mot utbyggnadsplanerna var Evert Taube. I visan Änglamark finns ett par rader som syftar på just Vindelälven: ”Låt sista älven som brusar i vår natur/brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!”. Som tack för Taubes engagemang restes en minnessten på Vormforsens östra sida.

Boplats från stenåldern

På platsen finns spår av en gammal tjärdal och ett boplatsområde från stenåldern, troligen från den yngre stenåldern (4200–1800 före Kristus). Stenåldersfynden som gjorts i området är flera härdar och kokgropar, ofta med skärvsten vilket kan betyda på att platsen varit boplats under en längre tid. Reservatets skogar och myrar är också av riksintresse för rennäringen och har använts av renskötseln under lång tid.

Rödlistade arter

Skogarna i reservatet består av tallskogar och grandominerade översvämningsskogar med visst lövinslag. Grova, gamla träd finns spridda i reservatet av främst gran och tall. I stora delar av området finns det mycket död ved. Flera sällsynta och rödlistade arter knutna till död ved och lång kontinuitet har hittats inom området, exempelvis rynkskinn, lunglav, ullticka, svart trolldruva och kötticka.

Trollduva.

Blåviksbergets tallskog.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vormforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på, mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Elda, med undantag av mindre brasor (max 0,5 m2) med egen medhavd ved.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 57 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat