Rusklidtjärn

Den brandpräglade tallskogen domineras av en 150–200 år gammal trädgeneration med inslag av enstaka ännu äldre, cirka 300–350 år gamla, tallar.

En stor andel av tallarna inom reservatet bär spår ifrån två skogsbränder, enstaka tallar har upp till fyra brandljud. Den senaste branden uppskattas att ha inträffat för cirka 100 år sedan.

En nordlig och en sydlig skogsdel

Reservatet kan grovt indelas i en nordlig och en sydlig skogsdel. Dessa delar avgränsas av en genomgående bäck som rinner i öst-västlig riktning. Tallskogen i områdets norra del är betydligt mer öppen än i den södra delen. Skogen domineras i huvudsak av två trädgenerationer, 150–200 år gamla tallar, samt riktigt unga tallar mellan 15–40 år. Efter den sista bränningen har man i reservatet hittat den rödlistade och brandspecialiserade grova tallkapuschongbaggen. Även omfattande fynd av reliktbock har gjorts.

Tallkapuschongbagge.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rusklidtjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2016
Storlek: 22,6 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000