Sjulsmyran

Reservatet består av de tre sammanhängande myrarna Sjulsmyran, Gårdmyran och Orrmyran med skogklädda myrholmar och omgivande skogsmark.

En 700 meter lång markerad stig med spång över myren utgår från reservatsentrén till en utkiksplats med utsikt över myrarna. Vid stigens slut finns en eldstad.

Opåverkade myrar

Genom reservatet rinner Ratubäcken och i sydväst ligger den delvis igenvuxna Korptjärnen med sitt utlopp i Korptjärnbäcken. Våtmarkerna utgör i stort ett opåverkat område, bara mindre diken finns på ett par ställen.

Gamla tallskogar

Skogarna inom reservatet är mest tallskogar. Här och var är skogen av hällmarkstyp och blockrik. Träden är i genomsnitt 120 år men det finns också 200 åriga tallar. Senvuxen tallsumpskog omger myrholmarna i områdets centrala del som en övergång mellan de öppna myrarna och fastmarken i reservatets sydöstra del. Vid Ratubäcken växer äldre granskogar. Här och var finns också mindre partier med gransumpskog. Gamla brandspår hittas rätt ofta i de tallskogarna. Den senaste branden ligger troligtvis minst 150 år tillbaka i tiden.

Spår av mänsklig aktivitet

Vid Ratubäck och Norra Sörbäck utmed Ratubäcken fanns tidigare två boställen. Idag finns endast 3 husgrunder och en brunnsgrop på vartdera stället. En gammal häststig som löpt mellan olika boställen i området går genom reservatets norra del, som Per-Gustafskolfallet, och vittnar om äldre tiders nyttjande av skogarna. Intill bäcken vid bostället Ratubäck samt på en av myrholmarna i reservatets centrala del finns spår av gamla kolbottnar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sjulsmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade. Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 2008

Storlek: 681 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000