Stora Villoträsk

Stora Villoträsk består av en sänkt sjö med omkringliggande myr- och skogsmark.

Hela reservatet ingår i riksintresset Lycksamyran som beskrivs som ett mycket stort och mångformigt myr- och sumpskogsområde i dödisterräng. Skogen mellan myren och Juktån är delvis av gransumpskogskaraktär och mycket bördig. Här finns lågor av äldre och yngre datum i olika dimensioner.  

Paradis för fåglar

Här trivs rovfåglar, änder och vadare. Sjön dikades delvis ur på 30-talet för att få mer mark då delar av myren användes för slåtter. På flera platser finns därför gamla rester av sildikessystem och slåtterlador.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stora Villoträsk. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, talva eller göra inskrift.
  • Tälta mer än två dygn på samma ställe.
  • Elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997
Storlek: 375 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000