Gitsfjället

I Gitsfjällets naturreservat finns allt från urskogsområden till riktig högfjällsterräng. Den mäktiga fjälltoppen Akkantjakke reser sig hela 1062 meter över havet.

Gör en vandringstur till utflyktsmålet Lill-Månkes koja. För dig som vill fiska finns många klarvattensjöar med gott om röding och öring.

Lill-Månkes koja.

Vandringsleder

Mellan Saxnäs och Rissjö går en vandringsled, samt mellan Saxnäs och Borgafjäll. Stigar till Lill-Gitssjön går från Stridsberg och Gitsån.

Lill-Månkes koja

Lill-Månkes koja är en liten timrad koja med två bäddar och kamin. Den ligger längs leden mellan Saxnäs och Rissjö. Kojan är döpt efter Lill-Månke, som sägs ha varit Sveriges kortaste same. Han levde mellan 1856-1940 och ska enligt uppgift ha varit två alnar, 120 cm, lång.

Viktiga fågelmarker

En mosaik av våtmarker, björkskogsklädda moränkullar och åsar utgör den fjällsänka inom Gitsfjällets naturreservat som kallas Rapksvuome. Området har ett mycket rikt fågelliv med stor betydelse för häckande vadare. I Rapksvuome häckar myrsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, rödbena och många fler.

Spår av myrslåtter

På platån väster och söder om Gitssjöarna finns många små myrar och tjärnar mellan små moränryggar. Förr hade myrarna stor betydelse som slåttermarker för att få vinterfoder till djuren. På några av myrarna finns spår av myrslåtter i form av hässjestörar. Ända fram till slutet av 1950-talet hade myrarna stor betydelse som slåttermarker för att få vinterfoder till djuren.

Fjällbjörkar, alunskiffer och sumpskog

Tibast.

Gränsen för fjällbjörkskogen går ovanligt högt här, 820 meter över havet. 

Granskogarna på sluttningarna är som urskogar. På flera ställen, särskilt längst i öster där kalkrik alunskiffer går i dagen, finns rika och frodiga granskogar med växter som tolta, nordisk stormhatt och tibast. I bäckarna som rinner genom djupt nerskurna kanjoner i alunskiffern kan du hitta fossilförande orstenar, kalksten med fossil. Inslaget av sumpskogar är mycket stort. Sumpskogarna har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gitsfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.

Serviceinformation

  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1988, 1995, 2018

Storlek: 45 105 hektar

Kommun: Dorotea och Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000