Gitsfjället

Gitsfjället är det mest utmärkande fjället i södra Lappland med Akkantjakke 1062 meter över havet. Gränsen för fjällbjörkskogen går ovanligt högt, 820 meter över havet och i reservatet finns många klarvattensjöar med gott om röding och öring.

En mosaik av våtmarker och björkskogsklädda moränkullar och åsar utgör den fjällsänka inom Gitsfjällets naturreservat som kallas Rapksvuome. Området har ett mycket rikt fågelliv och har stor betydelse för häckande vadare. I Rapksvuome häckar myrsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, rödbena och många fler.

Kalkrik alunskiffer och sumpskog

Tibast.

Granskogarna på sluttningarna är som urskogar. På flera ställen, särskilt längst i öster där kalkrik alunskiffer går i dagen, finns rika och frodiga granskogar med växter som tolta, nordisk stormhatt och tibast. I bäckarna som rinner genom djupt nerskurna kanjoner i alunskiffern kan du hitta fossilförande orstenar, kalksten med fossil. Inslaget av sumpskogar är mycket stort. Sumpskogarna har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Spår av myrslåtter

På platån väster och söder om Gitssjöarna finns många små myrar och tjärnar mellan små moränryggar. Förr hade myrarna stor betydelse som slåttermarker för att få vinterfoder till djuren. På några av myrarna finns spår av myrslåtter i form av hässjestörar. Ända fram till slutet av 1950-talet hade myrarna stor betydelse som slåttermarker för att få vinterfoder till djuren.

Lill-Månkes koja

Lill-Månkes koja är en liten timrad koja med två bäddar och kamin. Den ligger längs leden mellan Saxnäs och Rissjö. Lill-Månke var på sin tid Sveriges kortaste same (1856-1940), endast två alnar, 120 centimeter lång, därav namnet. 

Vandringsleder

Mellan Saxnäs och Rissjö går en vandringsled, samt mellan Saxnäs och Borgafjäll. Stigar till Lill-Gitssjön går från Stridsberg och Gitsån.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gitsfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.

Serviceinformation

  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1988, 1995, 2018
Storlek: 45 105 hektar
Kommun: Dorotea och Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000