Vammasjön

Vammasjöns naturreservat ligger cirka 30 kilometer öster om Åsele och består av ett gammalt domänreservat samt ett angränsande område i väster. Reservatet är beläget på västsluttningen och den branta nordsluttningen av Storberget.

Reservatets skogar består nästan uteslutande av urskogsliknande gran- och barrblandskogar som är cirka 200–400 år gamla. I nordsluttningen förekommer inslag av hög och grov asp.

Skogen är brandpräglad och en del granar och flera av tallöverståndarna uppvisar spår efter brand. Den senaste branden ligger troligtvis cirka 150 år tillbaka i tiden. I denna del av reservatet är tillgången på lågor och torrträd generellt sett god.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vammasjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997
Storlek: 139 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000