Osttjärnbäcken

Osttjärnbäcken är mycket artrikt och utgör ett av de mest värdefulla naturskogsområdena i Västerbottens kustkommuner.

Skogen består till största delen av grandominerade och lågproduktiva skogar med en kärna av gransumpskog och järnockrakällor. Genom reservatet flödar Osttjärn- och Vorrsbrännbäcken. I reservatets sydligaste delar ingår odlingsmark.

Brand har förekommit i området, men knappast på senare tid. Reservatet består till största delen av hänglavsrika och låg- till medelproduktiva granskogar.

Sällsynta arter har hittats i området

Det naturskyddade området är mycket väl undersökt vad gäller flora och fauna och dokumenterat artrikt, med ett stort antal rödlistade arter och nyckelarter som är knutna till naturskogar. På den döda granveden finns arter som ullticka och tickmussling.

Du kan även hitta ormbär i naturreservatet.

Lavfloran i området är genomgående rik med arter som är knutna till både löv- och barrträd. Bland dessa kan nämnas rödbrun knappnålslav, lunglav, gammelgranskål och violettgrå tagellav. Ett stort antal mindre allmänna arter av mossa finner sin livsmiljö i området, exempelvis källmossa och skör kvastmossa samt vedlevande arter som liten hornflikmossa och vedtrappmossa. Vid bäcken växer lappranunkel och älvstarr.

Olika fågelarter

Det skyddade området är även rikt på vedlevande insekter och hyser för naturskogar förekommande fågelarter såsom järpe, sparvuggla, pärluggla, spillkråka, tretåig hackspett och lappuggla.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Osttjärnbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1999
Storlek: 75 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000