Kåtaberget

Naturreservatet Kåtaberget ligger väster om Rusksele, i Lycksele kommun. Området avsattes 1949 som Domänreservat, varefter området 1997 ombildades till naturreservat.

Reservatet består av två delområden, den norra och den södra delen. Den norra, större delen, utgörs av en tallskogsdominerad sydsluttande bergssida på en höjd av 275 meter över havet. Den södra delen ligger något lägre och i ett betydligt flackare landskap utmed Vindelälvens dalgång. Till skillnad från den norra hedmarksartade delen så domineras denna södra del av en högproduktiv granskog.

600-årig tall

Skogen i det norra delområdet domineras av brandpräglad tallskog. Huvuddelen utgörs av en äldre generation tall, cirka 250 år gamla, men även enstaka äldre och yngre tallar förekommer. En tall inom detta område är enlig uppgift närmare 600 år och bär spår ifrån inte mindre än fem skogsbränder. Marken i området är överlag ganska torr och domineras främst av lingon, ljung och kråkbär. Längre ner i sluttningen övergår denna mer hedartade marktyp till en frisk blåbärsristyp, här ökar även inslaget av lövträd.

Branddödad tall

En mycket låg andel tallar har dödats av branden och få tallar har mer omfattande skador. Trots brandens låga intensitet så har många klena lågor i området brunnit upp. Bränningen har dock resulterat i att ett flertal grova torrträd och enstaka branddödade tallar har fallit till marken.

Naturreservatet är fullt av både brandskadade tallar och stockar på marken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kåtaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 10,3 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000