Pelleberget

Skogen på Pelleberget består mest av tall med många tallar på 200–300 år.

De flesta tallarna är 130–150 år och växte upp efter en skogsbrand som daterats till 1849. Brandspår är vanliga i hela området och som mest har tre olika brandtillfällen kunnat urskiljas på ett träd. Lövinslaget är litet med några grova björkar samt enstaka aspar och sälgar. Barrblandskogen är rik på hänglavar.

Lingon och blåbär

Marken domineras av lingon och blåbärsris. Bergets brant med sina stup och rasbranter är otillgängliga. De ger området som en stark vildmarkskänsla.

Kulturhistoriska spår

Över hela området finns äldre spår av skogsbruk som dimensionsavverkningsstubbar. Strax utanför reservatet finns en hel del intressanta kulturhistoriska spår.

Delar av skogen visar spår på skogsbruk.

Vid den södra gränsen av reservatet finns lämningar av husgrunder från början av 1900-talet omgivna av öppen mark. Därutöver finns i närområdet bland annat en tjärdal och rester av två skvaltkvarnar och en spånhyvel längs Kvarnbäcken. Därtill kommer betydligt äldre spår som ett fångstgropsystem och flera spridda fångstgropar. Reservatet har sannolikt nyttjats som omland och jaktmark under lång tid.

Namnet Pelleberget

Svenska geografiska namn kommer ofta av felöversättningar från samiskan. Så är det också i detta område där skogsrenskötseln bedrevs ända in på 1870-talet. Pelleberget borde egentligen heta Sidberget då "Pelle" kommer från det samiska ordet "biele" som betyder sida.

Mullberget som också ligger inom reservatet hette förut Löfkullberget och kom från Umesamiskans Luövesasieh som betyder löskullbergen. Denna beskrivning stämmer väl överens med de kullar som finns i reservatets östra del.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Pelleberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 102 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat