Skallön

Utsikt över hav.

Vid Norra Grundfjärden finns naturliga fikaplatser med fin utsikt över havet

I Skallöns naturreservat finns det stora möjligheter till fina naturupplevelser. Området kring Skallötjärnen är relativt lättvandrat och här finns några fina naturliga fikaplatser med utsikt över tjärnen.

Vill du istället ta ett dopp, snorkla eller ta en fika och njuta av havet så är Norra Grundfjärden att rekommendera. Delar av reservatet är intressant för fågelskådning.

Naturreservatet består av Skallöns västra delar, de anslutande delarna av Sandvikssundet och ett par mindre öar.

Skog med lövträd.

Reservatets landhöjningsskogar är viktiga miljöer för insekter, fåglar, lavar och vedsvampar.

En varierad kustmiljö

Naturreservatet innehåller en komplett serie av relativt ostörda kustmiljöer, från havsvikar, laguner och landhöjningsstränder till strandlövskogar, primära barrskogar, naturskogsartade barrblandskogar samt kustnära våtmarker och tjärnar.

Närmast havsstranden växer gråaldominerad strandlövskog. Längre bort från stranden finns kustgranskog och tallskog. I delar av skogen finns det allmänt med stående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. Men i reservatet finns också flera bestånd med yngre anlagd tallskog.

De marina miljöerna har en stor artrikedom av vattenväxter och andra vattenlevande organismer. Vanliga vattenväxter är olika arter av kransalger och kärlväxter, såsom borststräfse, skörsträfse, spädnate och hårsärv. Området är viktigt för både abborre och sik, som nyttjar de grunda vikarna och sandbottnarna för lek.

Undervattensväxter.

Kransalger och ängar av kärlväxter, med bland annat hårsärv, är viktiga miljöer för fiskar.

På flera ställen i reservatet finns det utbredda och artrika havsstrandängar med bland annat madrör, strandkrypa och gåsört. Det finns också inslag av små kustnära myrar och sjöar. Skallötjärnen är den största sjön i reservatet. Sjön är fågelrik och utgör en vacker blickpunkt i den nordöstra delen av reservatet.

Tjärn i skogsmiljö.

Skallötjärnen är den största sjön i reservatet och ett trevligt utflyktsmål.

Rik flora och ett rikt fågelliv

På driftvallar med organiskt material växer bland annat pors, hundstarr, trådtåg, kråkklöver och hönsbär. Vid Knivingen växer havtorn allmänt på stranden och på sandstränderna i området är strandråg och kärrvial karaktärsarter. Vid Skallösundet finns strandängar med madrör, strandkrypa, gåsört, gultåtel, havssälting och blåsäv.

I havet växer bland annat skörsträfse, spädnate, vitstjälksmöja, sylört och ävjebrodd.

Både Norra Grundfjärden, Skallösundet och Skallötjärnen är mycket fågelrika. Delvis gäller detta även det intilliggande havsområdet med tillhörande öar. I naturreservatet rastar och häckar exempelvis svärta, silvertärna, fisktärna, strandskata, ejder och grågås. Smålom, bergand, havsörn och fiskgjuse har också observerats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skallön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet, tex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
 • Framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
 • Insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor.
 • Insamla ryggradslösa djur.
 • Ankra, förtöja eller lägga upp båt, flotte, kanot eller andra vattenfarkoster längre än två dygn. Föreskriften gäller inte i anslutning till befintlig stuga.
 • Framföra motorbåt eller andra motordrivna farkoster med större hastighet än fem knop närmare stranden än 100 meter eller att anordna hastighetstävlingar med motorbåtar.
 • Skräpa ner på land eller vatten, exempelvis att lämna engångsgrillar, plastförpackningar eller att slänga skräp eller fiskenät i havet.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1998, 2000, 2022

Storlek: 371 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 13 kilometer sydost om Bureå. Det nås från E4:an via Bureå eller Nedre Bäck, via Burvik mot Storön.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss