Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skallön

Området består av Skallöns västra delar och de anslutande delarna av Sandvikssundet samt ett par mindre öar.

Naturreservatet är tydligt präglat av den pågående landhöjningen vid Bottenviken som här uppgår till cirka 0,9 centimeter per år. Det märks bland annat genom att ny mark blottas utanför kustlinjen och att de inre delarna av viken Skallösundet håller på att helt mista kontakten med havet. Stränderna i reservatet är till övervägande delen steniga eller grusiga.

Våtmarker och tjärnar

Naturreservatet innehåller en komplett serie av relativt ostörda kustmiljöer, från havsvikar, laguner och landhöjningsstränder till strandlövskogar, primära barrskogar, naturskogsartade barrblandskogar samt kustnära våtmarker och tjärnar.

I reservatet hittar du många orörda myrar och våtmarker.

Rikt på karaktärsarter och fågelliv

På driftvallar med organiskt material växer bland annat pors, hundstarr, trådtåg, kråkklöver och hönsbär. Vid Knivingen växer havtorn allmänt på stranden och på sandstränderna i området är strandråg och kärrvial karaktärsarter. Vid Skallösundet finns strandängar med madrör, strandkrypa, gåsört, gultåtel, havssälting och blåsäv.

Vigg.

Ute i viken växer korsandmat, vitstjälksmöja, sylört och ävjebrodd. Både Norra Grundfjärden, Skallösundet och Skallötjärnen är mycket fågelrika. Delvis gäller detta även det intilliggande havsområdet med tillhörande öar. I naturreservatet rastar och häckar exempelvis gräsand, bläsand, kricka och vigg. Av mer sällsynta och rödlistade fåglar har smålom, grågås, bergand, havsörn och fiskgjuse observerats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skallön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på is eller på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla, växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur, undantag medges för hund som används för den jakt som får bedrivas i restervatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1998, 2000
Storlek: 371 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten