Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rismyran

Rismyran sträcker sig från cirka 300 meter över havet i Skäppträskåns dalgång upp till cirka 400 meter över havet uppe på sluttningen av Blausjaurliden.

Reservatet utgörs av de nedre delarna av Blausjaurlidens nordostsluttning ner mot Lidmyran och Skäppträskån samt ett flackt till småkuperat område mellan norra stranden av Skäppträskån och Mårkbergsmyran. Skäppträskån skär rakt genom området med breda, lugnflytande sel. En mindre skogsbäck avvattnar myrarna Rismyran och Lidmyran i områdets sydvästra delar ner mot Skäppträskån.

Gynnsamt för växter och djur

Skogen, som upptar två tredjedelar av arealen, består huvudsakligen av högklassig gammal brandföryngrad tallnaturskog med en stor andel tallar som är 200 år eller äldre. Gamla spår efter dimensionsavverkning förekommer dock i hela området och norr om Skäppträskån är delar av den gamla tallskogen gallrad i modern tid. Mindre delar av reservatet består av kraftigt påverkade skogar och hyggen. Spår efter brand förekommer allmänt i området i form av kolade stubbar och brandljud i levande och döda träd. Den senaste branden ligger dock relativt långt tillbaka i tiden, daterad till 1828. Rismyrans karaktär av brandpräglad tallnaturskog gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem. Inom området har en stor mängs rödlistade arter påträffats.

Kulturspår vid kojan

På åsen norr om Skäppträskån finns en gammal timrad skogskoja som arrenderas av den forne ägaren. Intill kojan förekommer även andra äldre kulturspår i form av en gammal jordkällare och en tjärdal. Öster om Lidmyran, precis utanför reservatsgränsen, finns det rester av ett gammalt boställe som troligen har tillkommit under första halvan av 1900-talet.

Timmerstuga i skogen.

Kojan i Rismyran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rismyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintliga skogsbilvägar inom reservatet. Undantag medges även för uttransport av fälld älg och för snöskoterkörning vintertid på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur, undantag medges för av Länsstyrelsen godkänd insamling i forskningssyfte.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildat: 1998, 2007

Storlek: 286,4 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer norr om Malå samhälle.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss