Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gransjöbäcken

Gransjöbäcken är ett naturskogsområde vars höga naturvärden har få motsvarigheter i Västerbottens kustkommuner. Inom området förekommer ett stort antal hotade och hänsynskrävande fåglar, insekter, kärlväxter, svampar, lavar och mossor.

Området består av två skilda delar som sinsemellan har ganska olika karaktär. Den ena delen består av flack sumpskog öster om Gransjöbäcken, medan den andra delen består av lövrik granskog i Lövlidens västsluttning. Reservatet är relativt lättvandrat även om det finns en del områden med många omkullfallna träd.

Lövrika granskogar

Granskogen i Gransjöbäckens naturreservat är rik på asp, björk och sälg. I det brukade skogslandskapet har lövträd blivit ovanliga, men i Gransjöbäcken kan många lövträdsberoende arter överleva.

Liten aspgelélav är en hotad lav som växer på medelålders asp ganska öppna skogar. Djupsvart brunbagge är en annan ovanlig art som finns i Gransjöbäcken. Det är en skalbagge som främst lever på brandskadad björk och som bara har hittats på två andra platser i Sverige.

Död ved

Den döda veden är viktig för många skogslevande arter. I Gransjöbäcken finns ett stort antal rödlistade svampar, mossor och insekter som lever på döda träd. Ett exempel är honungstickan, en mycket ovanlig svamp som växer på grova döda aspar. Den har bara rapporterats från ett tiotal andra platser i landet. ​

Eldticka och mossa på trädstam.

Eldticka finns i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gransjöbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 57,4 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i en dalgång uppe på höjdryggen mellan Umeälven och Vindelälven, cirka 12 kilometer nordväst om Vindeln. Du tar dig dit via skogsbilvägar från Kussjö eller Kulbäcksliden.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss