Sörheden

I Sörhedens naturreservat får du en uppfattning om hur en riktig gammelskog ser ut

Här finns flerhundraåriga tallar och grova gamla granar och lövträd. Naturreservatet ligger på de plana älvterrasserna på ömse sidor om Öreälven. Här kan du till exempel vandra, paddla, plocka svamp eller fiska.

Den västra delen består av gammal tallskog på sandsediment. Här är marken plan och det är lätt att promenera och väl värt ett besök för den svampintresserade. En liten del av Öreälvsleden passerar också här. Tallhedarna är dessutom viktiga renbetesområden och renbetet bidrar till en störning i marktäcket vilket gynnar områdets ovanliga marksvampar.

Lättvandrad tallhed i Sörhedens naturreservat.

Längs den meandrande Örån växer frodig granskog och här trivs till exempel den sällsynta skalbaggen mindre barkplattbagge. Öster om älven växer mer varierad skog av både tall, gran och lövträd. Här finns delar som påverkats väldigt lite av människan där du kan få en uppfattning om hur skogen en gång sett ut i Västerbottens kustland.

Reservatet kan även upplevas från kanot eller kajak längs Öreälven.

Passa på att även besöka de närliggande naturreservaten Långrumpskogen och Örsbäck.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sörhedens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 162 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat