Nörd-Lövberget

Nörd-Lövbergets naturreservat är beläget i västra delen av Malå kommun, cirka 27 kilometer från Malå samhälle. Altituden klättrar från 400 till 520 meter över havet i Nörd-Lövbergets nordostvända sluttning.

Berget är brant och i den västra delen rikt på stora block. Där finns även ren berghäll, sprickor och grottliknande prång (smala passager). 

Naturskog

Skogen i området består av cirka 150–250-årig grannaturskog med inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. Skogen ska lämnas att utvecklas fritt, vilket innebär att den kommer att präglas av naturliga processer så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen.

Växter

I området finns mycket hänglav, främst garnlav. Det finns spår av äldre plockhuggning i form av spridda gamla övervuxna stubbar. På marken finns ett mjukt mosstäcke av husmossa och väggmossa men också mycket blåbär, ekbräken, skogssjärna och midsommarblomster.

Mörk husmossa.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nörd-Lövberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 22 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat