Grankullen

Grankullen är ett område med höga naturvärden kopplade till en äldre lövrik granskog med naturskogskaraktär.

I norra delen av Grankullens naturreservat finns fin gammal grannaturskog med örtrika områden. Här kan man finna orkidéer som jungfru Marie nycklar samt spindelblomster. Söder om vägen som genomkorsar reservatet finns ett mer öppet myrområde med vackra gamla tallar som är närmare 300 år.

Spindelblomster.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grankullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 7 dagar).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Kommun: Åsele
Storlek: 54 hektar
Skyddsform: Naturreservat