Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lappavaberget

Det är värt besväret att ta sig uppför Lappavabergets branta sluttningar. Nära toppen glesnar skogen och hällmarkerna blir flata och bekväma att gå på. Här stannar man gärna en stund och njuter av utsikten över de lummiga skogarna i Öreälvens dalgång.

Toppen av Lappavaberget består av hällmarker med gamla, småväxta tallar. I de branta sluttningarna ner mot älven växer en högrest skog med grov gran och asp. Älvens flöde har skapat ett dramatiskt landskap med branta nipor och raviner. På vissa platser kan det vara lite besvärligt att ta sig fram i den branta terrängen, men utsikten från toppen är värd mödan.

Vandra längs den oreglerade älven

Längs östra gränsen till Lappavabergets naturreservat löper Öreälvsleden som erbjuder fina naturupplevelser och bra fiske. Strax söder om reservatet finns en raststuga.

Spår efter mänsklig aktivitet

Även om Öreälven är oreglerad är den inte helt opåverkad av människan. För att underlätta för timmerflottningen arbetade man under många decennier med att flytta eller spränga bort stenar från älvfåran. Öreälven är trots detta en av våra mest opåverkade älvar.

Gammal brygga/bro som ligger i skogen.

Artrik miljö

Längs Öreälven växer lummiga lövskogar med en rik flora. Vattenflödet är oreglerat och varierar därför över året. Höga vårflöden för med sig näring till strandmiljöerna och bidrar till att öka den biologiska mångfalden. I Öreälvens strandskogar trivs många näringskrävande växter, bland annat trolldruva, liljekonvalj och ormbär.

Djur med brun päls vid vatten.

Utter.

Här finns arter som är typiska för ekologiskt funktionella vattendrag med höga naturvärden, till exempel lax, flodpärlmussla och utter. Genom restaurering kommer en del av de förstörda bottenmiljöerna att återställas, till förmån för bland annat lekande lax och öring.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lappavaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg och mark, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt annan vegetation.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd insamla växter, växtdelar, lavar, mossor eller svampar, med undantag för bär och matsvamp samt för blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 35,3 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 kilometer söder om Bjurholm.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss