Ekorrsele

Fin gammal sandtallskog som är lätt att vandra i.

Naturreservatet ligger i höjd med Ekorrsele, knappt 2 kilometer från Vindelälven. Underlaget utgörs av sedimentmarker med mjuka isälvsformer och tydligt utbildade plan samt en djupt nedskuren ravin med sidorarmar.

Skogstypen består huvudsakligen av gammal hedtallskog. I stora delar förekommer inslag av tallar med spår av äldre tiders skogsbränder.

I den västligaste delen finns en myr med sträng-flarkkärr, mader och sumpskogpartier. Den myren är en del av ett större komplex med högt klassade våtmarker. I området finns ett stort antal rödlistade arter.

Spadskinn.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ekorrsele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark. Det är även inte tillåtet att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare lya eller rovfågelbo än 100 meter.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på växtligheten.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 190 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat