Åbränna

Sör-Sveneberget och Åbränna är två naturreservat som ligger intill varandra precis söder om Byskeälven någon mil uppströms Fällfors. I sluttningarna växer naturskogar med stort inslag av grova aspar och andra lövträd.

Sör-Sveneberget och Åbränna har påverkats mycket lite av skogsbruk i modern tid. Skogarna är därför variationsrika, med träd i många olika åldrar och storlekar. Det finns flera olika trädslag – gran, tall, asp, björk och sälg. Träden får bli gamla och stå kvar tills de dör eller ramlar omkull. På vissa platser ligger ett plockepinn av döda träd av olika åldrar, storlekar och nedbrytningsstadier. De döda träden utgör livsmiljöer åt många olika svampar, lavar, mossor och insekter som aldrig skulle klara sig i en välstädad produktionsskog.

Aspbarkgnagaren Xyletinus tremulicola

I Sör-Sveneberget och Åbränna finns aspbarkgnagaren, en liten ovanlig skalbagge som lever i barken på döda aspar. Den är en så kallad signalart, en art som visar att skogen har höga naturvärden. Aspbarkgnagaren kan nämligen bara leva i skogslandskap där det finns stor tillgång på asp, något som är ovanligt i våra brukade skogar.

Spår efter Aspbarkgnagare.

Aspbarkgnagaren är mörkbrun, cylinderformad och cirka 4 millimeter lång. Dess larver lever i död bark på asp. Helst ska barken vara solbelyst. Larverna lever strax under den hårda ytterbarken och gnager otydliga gångar i den luckra innerbarken. Larvutvecklingen tar två år och när skalbaggen kläcks gör den ett cirka 2 millimeter stort hål i barken för att ta sig ut. Dessa så kallade kläckhål är det bästa beviset för att det finns aspbarkgnagare i skogen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åbränna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 51 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat