Åbränna

Sör-Sveneberget och Åbränna är två naturreservat som ligger intill varandra precis söder om Byskeälven någon mil uppströms Fällfors. I sluttningarna växer naturskogar med stort inslag av grova aspar och andra lövträd.

Variationsrik skog

Sör-Sveneberget och Åbränna har påverkats mycket lite av skogsbruk i modern tid. Skogarna är därför variationsrika, med träd i många olika åldrar och storlekar. Det finns flera olika trädslag – gran, tall, asp, björk och sälg. Träden får bli gamla och stå kvar tills de dör eller ramlar omkull. På vissa platser ligger ett plockepinn av döda träd av olika åldrar, storlekar och nedbrytningsstadier. De döda träden utgör livsmiljöer åt många olika svampar, lavar, mossor och insekter som aldrig skulle klara sig i en välstädad produktionsskog.

Aspbarkgnagaren Xyletinus tremulicola

I Sör-Sveneberget och Åbränna finns aspbarkgnagaren, en liten ovanlig skalbagge som lever i barken på döda aspar. Den är en så kallad signalart, en art som visar att skogen har höga naturvärden. Aspbarkgnagaren kan nämligen bara leva i skogslandskap där det finns stor tillgång på asp, något som är ovanligt i våra brukade skogar.

Närbild på trädstam med spår efter djur.

Spår efter Aspbarkgnagare.

Aspbarkgnagaren är mörkbrun, cylinderformad och cirka 4 millimeter lång. Dess larver lever i död bark på asp. Helst ska barken vara solbelyst. Larverna lever strax under den hårda ytterbarken och gnager otydliga gångar i den luckra innerbarken. Larvutvecklingen tar två år och när skalbaggen kläcks gör den ett cirka 2 millimeter stort hål i barken för att ta sig ut. Dessa så kallade kläckhål är det bästa beviset för att det finns aspbarkgnagare i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åbränna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 51 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i en nordvästsluttning ner mot Byskeälven, cirka 15 kilometer nordväst om Fälfors.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss