Ostträsket

Ostträsket är en förnämlig fågelsjö som omges av frodiga våtmarker, sumpskogar och sankängar.

Väster om sjön finns vidsträckta åkermarker som tillhör byarna kring Drängsmark, varav åkrarna närmast sjön ingår i reservatet. Utmed sjöns stränder växer stora ruggar av bladvass och sjösäv.

Viktig rastplats för sädgäss

Ostträsket är norra Västerbottens främsta rastplats för sädgäss och tranor under våren. Dagtid kan hundratals gäss beta på åkrarna väster om sjön, för att till natten ta sin tillflykt till den närbelägna sjöisen.

Bästa tiden vid Ostträsket är oftast kring 1 maj. Förutom sädgäss och ett mindre antal grågäss rastar då bland annat stora flockar tranor, sångsvanar och storspovar. I sjön rastar många simänder, vanligast är bläsand och kricka. Även under hösten är antalet tranor stort och även grågässen är många.

Bläs- och stjärtänder.

Pilgrimsfalk och sångsvan

Exempel på sällsyntare arter som ses regelbundet i området är till exempel bläsgås, spetsbergsgås och pilgrimsfalk. Tidigare rastade fjällgäss varje år i området.

Grönbena.

Ostträsket är också en häckningslokal för flera våtmarksfåglar. Bland häckfåglarna märks grönbena, lärkfalk, trana och sävsångare, vissa år även brun kärrhök och jorduggla. Under sommarhalvåret jagar ofta fisk- och silvertärnor och dvärgmåsar insekter över sjön.

Beträdnadsförbud utanför stigar 15 april–31 maj

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte vistas i naturreservatet mellan 15 april och 31 maj. Markerade stigar och fågeltorn får användas även under denna tid.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ostträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 15 april till 31 maj vistas inom området Pdf, 1.5 MB. utom längs särskilt markerade stigar.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Borttaga eller skada häckningsplats.
  • Fälla, bryta kvistar eller skada levande träd och buskar.
  • Skada växande gröda, hängnader eller andra anordningar för jord- och skogsbruk.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 502 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000