Rävliden

I Rävliden vill man bevara den gamla grandominerade skogen inom reservatet, som är en naturlig självföryngring ifrån en kraftig brand i slutet av 1800-talet. Området är orört sedan branden och skogen har därför kunnat få utvecklas på ett naturligt sätt, från lövbränna till gammal granskog med en hög andel döda lövträd.

Träd som dödades eller försvagades av branden kan idag ses som gamla lågor, väl övervuxna med mossa. Granlågor är sparsamt förekommande vilket indikerar att det med stor sannolikhet har skett ett virkesuttag före eller i samband med branden. Inom reservatet har doftticka, kandelabersvamp, gränsticka, rosenticka och rynkskinn hittats.

I Rävliden är skogen tät och det finns många döda träd på marken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rävliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 54,9 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000