Gammbrännan

Insprängt på en avsmalnande moränrygg mellan Storviksmyran och Repsjömyran ligger Gammbrännans naturreservat. Här finns både ränder och smedjor som vittnar om hackspettars framfart.

Gammbrännan sticker upp som en skogsholme ur myrlandskapet. Området har brunnit och spår av detta kan hittas på gamla tallar - brandljud.

Stora knotiga tallar finns, men granar är vanligast i området, med en del riktigt gamla träd. Från grenarna hänger lavar som skägg och på stammarna växer blodticka, gammelgranskål och många andra sällsynta tickor. Längs stammarna löper ränder från den tretåiga hackspetten. I de grånade stubbarna har större hackspett fäst kottar i så kallade smedjor.

En kotte instoppad i trädet av hackspett.

Området bär mänskliga spår

Genom området löper en stig som i början av 1900-talet användes av skolbarn från Sjöbrånet på väg till Storsandsjö. De omkringliggande myrarna brukades för höslåtter.

Den lilla göl som finns kvar var tidigare en uppdämd sjö, Repsjön. Sjön dämdes för att samla upp vatten under vårarna. Detta vatten gjorde marken bördigare.Rester av dammen går fortfarande att hitta vid gölen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gammbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2012
Storlek: 73 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat