Storsele

Huvuddelen av Storsele utgörs av relativt likåldrig, homogen och grov tallskog på mark av frisk blåbärstyp.

Tallen är omkring 200 år och inväxningen av gran är relativt långt gången. Inom reservatet finns tydliga spår av människors närvaro, exempelvis bleckor i lövträd, kapade träd och toppar och ytterst få lågor.

God livsmiljö för lavar, vedsvamp och mossor

Det finns spår av tidigare bränder, även om de är få. I delar av reservatet, framförallt längst i söder, förekommer grova och högresta tallar som är betydligt äldre, cirka 300–350 år gamla.

Vissa av träden i reservatet bär spår av bränder.

Inom delar av området, öster om Stormyren, har skogen annorlunda karaktär jämfört med övriga delar. Här finns bland annat en brandpräglad kulle med tät 100-årig skog och med inslag av tallöverståndare. Ytterligare österut dämmer en moränvall och åsvallar upp och bildar Glasögontjärnen. Skogen inom dessa delar är av brandrefugial typ på fuktig mark med goda livsmiljöer för lavar, vedsvampar och mossor och rikligt med garn- och hänglavar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Storsele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997
Storlek: 92 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000