Gårdhögen

Många hotade arter trivs i Gårdhögens naturskogar. De höga naturvärdena är bland annat knutna till de grova lövträden. På sälgarnas stammar växer stora sjok av lunglav som blir vackert grön vid fuktigt väder.

Gårdhögens naturreservat ligger på den norra delen av skogsberget Gårdhögen strax söder om byn Buberget. I reservatet växer gammal barrblandskog med många grova björkar, aspar, sälgar och rönnar. Skogsmarken är ganska näringsrik med förekomst av krävande kärlväxter såsom ormbär och tibast.

Ormbär.

Dofttickan är en annan välkänd art som trivs i de lövrika skogarna. Det är en vit vedsvamp som växer på sälg och doftar anis. Förr samlades dofttickan in för den goda doftens skull, bland annat för att läggas mellan lakanen i linneskåpet. Idag är dofttickan fridlyst, men har du tur kan du ändå få njuta av den på skogspromenaden. Vid fuktigt väder kan doften kännas på mycket långt håll.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gårdhögen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtlighet, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvamp.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 9,1 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat