Bjärten

Bjärtens naturreservat är ett sumpskogsområde vid sjön Bjärtens västra strand. I fuktstråken växer den lilla gula lappranunkeln och på granarnas strammar syns spår av den tretåiga hackspetten.

Till skillnad från många andra blöta och fuktiga skogar är granskogen i Bjärten inte dikad. Tack vare att skogen fått stå ganska orörd under lång tid har den kvar sina höga naturvärden. Här finns många hotade naturskogsarter.

Färskt spår efter tretåig hackspett.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjärten. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampplockning.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek:
30,2 hektar
Kommun:
Bjurholm
Skyddsform:
Naturreservat