Kalkstenstjärn

Besök Kalkstenstjärn under finnrosens blomningstid, kring månadsskiftet juni-juli, och njut av den ovanliga rosen.

Reservatet är välkänt för botaniskt intresserade och ligger lättillgängligt nära en skogsbilväg.

Den ovanliga finnrosen

Finnrosen är mycket ovanlig i Sverige. Den har sin huvudsakliga växtplats i reservatets nord-östra delar på frisk tallskog av lågörtstyp. Inom delar av området dominerar den till och med markskiktet. Finnrosen växer på ytterligare ett par lokaler i reservatet och har även spridit sig till den intilliggande åkern.

Finnroslokalen i Furunäs upptäcktes redan år 1850 av apotekaren Mathias Dyhr som den första kända lokalen för arten i Sverige. Senare har finnrosen återfunnits på ytterligare ett par platser i kommunen, bland annat i Nyholm- Svanfors.

Kalkrik berggrund gör att många växter trivs

Kalkstenstjärn är ett relativt litet naturreservat och består främst av barrskog och igenväxande odlingsmark. I nordväst finns en liten våtmark med en sedan länge nedlagd torvtäkt.

På våtmarken växer bland annat tätört och björnbrådd. Den kalkrika berggrunden gör att en rad växter frodas här. Bland annat smultron, vispstarr, ormbär och grönkulla. Även den sällsynta orkidén norna finns i reservatet.

Finnros.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kalkstenstjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
  • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Plocka blommor, gräs, mossor eller lavar.
  • Tälta eller ställa upp husvagn.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1976, 1995
Storlek: 6,1 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000