Vorrberget

På Vorrberget finns över 300 år gamla träd och gott om ovanliga och hotade arter som trivs i gammelskogen.

Lavskrika och tretåig hackspett är exempel på ovanliga fåglar som du kan möta. Här finns även en växtplats för den sällsynta orkidén skogsfru.

Skogarna i Vorrberget är högresta och ståtliga. Här kan man se alla spännande detaljer typiska för naturskogar: riktigt gamla träd, döda träd, brutna stubbar och lågor. I den nedre delen av sluttningen finns fuktiga dråg och sumpskog.

Vorrtjärnbäcken avvattnar Vorrbergets västra delar söderut ner mot Kulbäcken. Längre upp på berget hittar du snustorra skravel och ras. Högsta delen av berget ligger ovanför högakustlinjen. Där havets vågor en gång skvalpade är berghällar kalspolade och moränen svallad i en tydlig linje.

Vindskydd uppe på Vorrberget.

Hotade arter trivs i Vorrberget

Vorrbergets skogar har i mycket liten omfattning påverkats av modernt skogsbruk. En rad rödlistade och långsamväxande varelser trivs därför här. Lappticka och rynkskinn växer på liggande granlågor, violettgrå tagellav intrasslad i granarnas grenverk och den lilla gammelgranskålen på skrovlig granbark nära en bäck. Sitter du tyst en stund kanske en lavskrika glider förbi.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vorrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på den skogsbilväg som leder in till reservatet. Undantag medges även för uttransport av fälld älg och för snöskoterkörning vintertid på väl tjälad mark.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur. Undantag medges för av Länsstyrelsen godkänd insamling i forskningssyfte.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Elda, utom på angiven plats.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006
Storlek: 55 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat