Flinktorpet

Granskogen vid Flinktorpet är gammal med mycket lavar. Framför allt finns många hänglavar.

Den ovanligaste är långskägg. Långskägg påminner om julgransglitter men är ljust grågrön. Får den växa ostörd kan den bilda flera meter långa slingor över grangrenarna. Långskägget är fridlyst.

På många sälgar växer lunglav. Ringar av hackspår runt granstammarna visar att tretåig hackspett rör sig i området.

Du hittar både informationstavla och skoterled precis utanför området. Parkering finns längs skogsbilvägen öster om reservatet.

Långskägg växandes på gran.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Flinktorpet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fälld älg samt att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur, undantag medges av Länsstyrelsen godkänd insamling i forskningssyfte.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006
Storlek: 32 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat