Jon-Persbäcken

Vid Öreälven ligger en liten reservatspärla som är väl värd ett besök. Naturreservatet karaktäriseras av den lilla Jon-Persbäcken som skurit sig djupt ner i den sandiga marken, och från områdets högsta punkt har man, omgiven av gammeltallar, en fin utsikt upp längs älven.

Naturreservatet Jon-Persbäcken ligger cirka 20 kilometer norr om Nordmaling och består av ett mindre naturskogsområde i direkt anslutning till Öreälven. Naturreservatet utgör en del av det älvnära landskapet med sedimentmarker, höga älvbrinkar och en bäckravin som är utmärkande för Öreälvens dalgång.

Den lilla bäcken Jon-Persbäcken rinner djupt nedskuren i sedimenten genom områdets centrala del och är karaktäristisk för reservatet. Skogen domineras av gammal, hänglavsrik grannaturskog som i sluttningar och svackor är relativt opåverkad av skogsbruk. Här är skogen högvuxen och högproduktiv och det finns gott om gamla, grova träd. Död ved förekommer rikligt både som stående och liggande träd. Det finns spridda äldre lövträd av främst asp och sälg men även björk.

Vandra Öreälvsleden och titta på utsikten

Uppe på den höjd som finns nära älven är skogen något mindre skiktad och med ett sparsammare inslag av död ved. Men närmare branten ökar inslaget av tall och ner mot älven står flerahundraåriga tallar och bitvis rikliga mängder död ved. Här kan man lätt hitta en fin fikaplats med utsikt över älven. Genom reservatet passerar Öreälvsleden och från den kan man göra en avstickare för en vandring genom reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Jon-Persbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar, undantag gäller för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark samt för uttransport av fälld älg eller björn.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 2011
Storlek: 16 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat