Jon-Persbäcken

Vid Öreälven ligger en liten reservatspärla som är väl värd ett besök. Naturreservatet karaktäriseras av den lilla Jon-Persbäcken som skurit sig djupt ner i den sandiga marken, och från områdets högsta punkt har man, omgiven av gammeltallar, en fin utsikt upp längs älven.

Naturreservatet Jon-Persbäcken ligger cirka 20 kilometer norr om Nordmaling och består av ett mindre naturskogsområde i direkt anslutning till Öreälven. Naturreservatet utgör en del av det älvnära landskapet med sedimentmarker, höga älvbrinkar och en bäckravin som är utmärkande för Öreälvens dalgång.

Den lilla bäcken Jon-Persbäcken rinner djupt nedskuren i sedimenten genom områdets centrala del och är karaktäristisk för reservatet. Skogen domineras av gammal, hänglavsrik grannaturskog som i sluttningar och svackor är relativt opåverkad av skogsbruk. Här är skogen högvuxen och högproduktiv och det finns gott om gamla, grova träd. Död ved förekommer rikligt både som stående och liggande träd. Det finns spridda äldre lövträd av främst asp och sälg men även björk.

Barrskog.

Vandra Öreälvsleden och titta på utsikten

Uppe på den höjd som finns nära älven är skogen något mindre skiktad och med ett sparsammare inslag av död ved. Men närmare branten ökar inslaget av tall och ner mot älven står flera hundraåriga tallar och bitvis rikliga mängder död ved. Här kan man lätt hitta en fin fikaplats med utsikt över älven. Genom reservatet passerar Öreälvsleden och från den kan man göra en avstickare för en vandring genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Jon-Persbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar, undantag gäller för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark samt för uttransport av fälld älg eller björn.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1995, 2011

Storlek: 16 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Nordmaling, längs Öreälven.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss