Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rödstensbacken

Rödstensbackens naturreservat utgörs av ett flackt myrlandskap med flera öppna vattenspeglar, uppbrutet av gamla strandvallar och små kullar med sandtallskog. Norra delen domineras av en blockrik kulle kallad Rödstensbacken.

På vintern går det utmärkt att ta sig på skidor över det flacka och bitvis mycket vackra myrlandskapet, men under barmarkssäsongen är området något svårtillgängligt. Det går att leta sig fram mellan åsarna och holmarna längs några riktigt gamla stigar och körvägar – om man är beredd att korsa en och annan myr på vägen.

På myrarna häckar olika vadarfåglar och mellan holmarna flyger ofta gäng med dubbeltrastar. Dubbeltrasten trivs särskilt bra i öppna skogslandskap såsom myrar och tallhedar.

Två personer som åker skidor över en snötäckt myr.

En brandpräglad miljö

Skogen i området är naturskogsartad och hyser träd av många olika åldrar och storlekar. Sandtallskogen med sitt tunna marktäcke utgör lämpliga livsmiljöer för flera hotade marksvampar. På gamla tallar växer talltickan och på de äldsta träden och stubbarna syns tydliga spår av brand. Den senaste branden inträffade omkring år 1860.

För att brandgynnade insekter, lavar och svampar ska finnas kvar även på längre sikt har Länsstyrelsen möjlighet att utföra naturvårdsbränningar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödstensbacken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, samt att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd insamla växter, växtdelar, lavar, mossor eller svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 75,8 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer sydost om Botsmark.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss