Klipptjärn

Klipptjärn utgörs av två mindre berg och en mindre skogstjärn som mynnar ut i Klipptjärnbäcken i söder.

Skogsmarken inom reservatet består i huvudsak av medelålders granskog mellan 100–150 år. Trots att delar av skogen har blivit dimensionshuggna finns inga tydliga spår av mänsklig påverkan och skogen ger en stark känsla av orördhet.

Frisk blåbärstyp

Fältskiktet utgörs i huvudsak av frisk blåbärstyp, som i svackor och fuktigare mark i övergår till hög -och lågörtsflora samt gräs och ormbunkar. Lövinslaget är tämligen lågt och domineras av björk men på fuktigare marker och i områden med brandprägel finns det ställvis gott om asp och enstaka sälg.

Reservatets östliga del rinner en fin liten bäck från Klipptjärnen i norr och utgör en mindre bäckravin som sluttar bitvis skarpt. Kring bäckravinen är marken mycket bördig och det finns högresta mycket grova ståtliga granar runt 120 år med god förekomst av hänglavar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Klipptjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantga för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 170 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat