Kvarnbrännan

På Kvarnbrännans böljande sandhed växer gamla tallar och ovanliga svampar.

Sandtallhed är en skogstyp som varit attraktiv för skogsbruket då de är lättåtkomliga. Därför är Kvarnbrännan extra speciellt då tallarna här fått växa sig gamla och grova.

Kvarnbrännan är beläget cirka 2,5 kilometer nordväst om Åmsele i Vindelns kommun. Ovanför Vindelälven breder en småkuperad platå av sand ut sig. Här står en sandtallskog med träd mellan 200–300 år, och vissa träd över 300 år.

Ovanliga svampar

I sandmarkerna trivs många ovanliga svampar. Kanske hittar du den eftertraktade goliatmusseronen, smultronkantarell eller tallgråticka. Av smultronkantarell finns endast två tidigare fynd i Västerbottens län utöver det från Kvarnbrännan och ca 25 kända lokaler i landet. Den gamla tallskogen är också hem för skrovlig flatbagge.

Goliatmusseron.

Längre västerut vidtar barrblandskogar. I fuktigare stråk växer gamla granar och grova döda träd ligger spridda. Kvistarna är ofta täckta av hänglavar.

Även två våtmarksområden ingår i området, Rörmyran och Gökmyran. Myrarna är glest bevuxen med senvuxna tallar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kvarnbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning med undantag för utmarkering av skoterled.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 218,4 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat