Storavan

Storavan ingår i det nätverk av rastplatser för fåglar som finns i och runt Umeälvens delta.

Från Andersberget i söder har du den bästa överblicken över våtmarken och därifrån kan du också beskåda fåglarnas rörelser mellan Storavan och andra fågelområden runt Stöcke, Degernäs och Umeälvens delta.

Storavan var för 40 år sedan en värdefull våtmark för rastande och häckande våtmarksfåglar, innan den dikades ut och växte igen. Genom att pumpa vatten, röja sly och släppa kor på bete har man återskapat de värdefulla miljöerna för rastande och häckande fåglar. Nu är Storavan åter ett eldorado för svanar, änder, vadare och många andra fåglar.

I reservatet har du chans att se jorduggla.

Välkommen att besöka!

Vid reservatets huvudentré i väster finns en bilparkering för cirka 10 bilar. Där finns också informationstavla, gångstig och skådarplattform där du har fin utsikt ut mot våtmarken. Under våren kan man även se rastande fåglar på åkrarna och fodersädsfältet från den planerade utkiksplatsen i norr.  

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. För att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena bildades Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven.

Uppdraget är att ansvara långsiktigt för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälvenlänk till annan webbplats

Föreskrifter

Välkommen att besöka Storavan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom naturreservatet annat än på iordningsställda stigar och besöksplatser.
 • Under tiden 1 april–15 augusti vistas inom område med beträdnadsförbud, se kartaPDF.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Fånga eller insamla insekter, fåglar eller andra djur.
 • Medföra okopplad hund.
 • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoter vintertid.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 73 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Se upp vid skoteråkning

Observera att det sitter kreaturstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter.