Hörnån

Hörnåns naturreservat är ett trevligt utflyktsmål för dig som vill fiska eller vandra. Här kan du uppleva de vildvuxna och gamla skogarna eller de meandrande och forsande vattendragen. Landskapet kan dock vara brant och krävande i partier.

Naturreservatet är varierande med grova grannaturskogar, lövträdsrika skogar som övergår i strandlövskogar och vattendrag med raviner och nipor. Här finns en fiskestig och i den södra delen, vid Sågforsen, finns ett vindskydd. Det är Hörnåns fiskevårdsområde som sköter om anläggningarna.

Hörnån och dess biflöden är ofta djupt nedskurna i sedimenten. Det ger en god beskuggning av vattendragen och skapar en fuktig, skuggig miljö som gynnar mossor och lavar. Här finns till exempel den starkt hotade laven trådbrosklav.

Genom naturreservatet rinner en sträcka av Hörnån och två av dess biflöden, Gravabäcken och Fäbodbäcken. Hörnån är en oreglerad å med flera värdefulla biotoper och arter. I ån och bäckarna finns öring, lax och harr.

Hörnåns fiskevårdsområdes hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om fisket, fiskestigen och vindskyddet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hörnåns naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 357 hektar

Kommun: Nordmaling och Umeå

Skyddsform: Naturreservat