Stavaliden

Skogen i Stavaliden domineras av en 150-årig tallgeneration med ett sporadiskt inslag av 300-åriga tallar.

I mindre delar av området finns den 300-åriga generationen av tall väl representerad och majoriteten av dem bär väl synliga spår ifrån minst två skogsbränder. Inom området hittas även enstaka tallindivider med en ålder närmare 400–450 år.

Spår från mindre märgborre på tall.

Mindre urskogsartade trädområden

I de fuktigare och näringsrikare svackorna i reservatet, främst i sydväst, har granen tagit överhand. Historiskt sett har denna skog varit betydligt mer öppen än vad den är idag. Trots skogens tämligen höga ålder saknas i stora delar naturliga strukturer med död ved i form av lågor och torrakor. I områdets centrala del finns det dock mindre ”urskogsartade” fläckar kvar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stavaliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis gneom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, stående, döda och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Ta med sig okopplad hund eller annat husdjur.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 67,4 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000