Gigtaberget

I Gigtabergets branta och svårtillgängliga sydsluttning växer urskogsartad tallskog där många träd är 300–500 år gamla.

De solbelysta stammarna är attraktiva som kläckningsplatser för vissa insektsarter, bland annat den sällsynta reliktbocken. I sluttningen finns också rikligt med död ved, såväl naturliga högstubbar som grova liggande stammar, med arter som dvärgbägarlav och fläckporing.

Fläckporing.

Hänglavsrik granskog

Tallskogen har formats av upprepade bränder och kommer att brännas som en del av reservatets skötsel. Ovanför branten ökar inslaget av gran. Även här är det gott om gamla träd, och torrträd förekommer allmänt. I nordsluttningen vidtar en gles och hänglavsrik granskog som är mer påverkad av avverkningar men som blivit så gammal att den fått naturskogskaraktär.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gigtaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 52 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat