Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lidberget

Lidbergets naturreservat består av gammal granskog och barrblandskog som delvis har urskogsliknande karaktär. I reservatet finns det 250-åriga tallar, grova aspar och gott om döda och omkullfallna träd.

Den gamla granskogen i Lidbergets naturreservat är en rik miljö. Granarna draperas av hänglavar. På de döda och murkna träden i reservatet lever några av gammelskogens mer kräsna invånare, tex tretåig hackspett och vedsvampar som dofttticka, harticka och ostticka. I skogar där träden får åldras, dö och långsamt brytas ner skapas en mångfald av livsmiljöer för lavar, vedlevande mossor, svampar, insekter och fåglar.

Närbild på svampar som växer på trädstam.

Gamla tallar och aspar

I norra delen av Lidbergets naturreservat finns det gott om knotiga tallar som är ca 250 år gamla. Gamla grova aspar finns det gott om i större delen av reservatet. I några aspar har hackspettar hackat ut sina bon. På många av asparna växer den gröna lunglaven. Lunglaven trivs i fuktiga skogar där det finns gott om lövträd.

Merparten av reservatet består av vanlig frisk blåbärsgranskog. På många ställen finns det fuktiga svackor med vitmossa och skogsfräken. Intill bäckarna som rinner genom sluttningen och i fuktiga svackor finns det ibland större inslag av ormbunkar och örter, till exempel nordbräken, harsyra och klotpyrola. I reservatets södra del växer den sällsynta lappranunkeln vars blad lite grann påminner om harsyrans.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lidberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga vägar inom reservatet, att nyttja körvägen i reservatets allra sydligaste del samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 66 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2 kilometer västsydväst om Agnäs, på västra sidan Öreälven. Fågelvägen är det en kilometer till skidanläggningen Agnäsbacken.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss