Järptjärn

Det brandpräglade naturreservatet ligger mycket naturskönt mellan de två små sjöarna östra och västra Järptjärn.

Reservatet och dess omgivning är svagt kuperat och det fläckvis stora inslaget av 80–130 årig gran är förmodligen ett resultat av en långt gången succession efter den senaste branden.

Blåbär och skvattram

Naturreservatets karaktär är av sen brandsuccessionstyp, det vill säga en barrblandskog med dominans av 150 åriga tallar blandat med yngre granar och björkar. Även enstaka tallar med en uppskattad ålder av cirka 250 år finns inom reservatet. Fältskiktet är av övervägande frisk till fuktig typ med dominans av blåbär och ett större inslag av skvattram i de fuktigare delarna. Ett flertal av de äldre tallarna inom reservatet bär spår ifrån en brand som uppskattas har ägt rum för cirka 150 år sedan.

Tall med tydliga spår av brand.

Inom reservatet finns det ett flertal gamla körvägar varav en större kommer in i reservatet från väst och löper igenom området mot öst till en vändplan med tre mindre skogskojor.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Järptjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 17,5 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000