Flintbäcken

Granskogen runt Flintbäcken är gammal och varierad som en naturskog

Träden är ungefär 200 år gamla och det finns gott om hänglavar, framförallt garnlav, på granarna. På marken växer mycket björnmossa och vitmossa. Vid bäcken i sumpskogen trivs lappranunkeln med sina härligt gröna blad och små gula blommor.

Rensat och dikat

Flintbäcken är rensad och det finns grävda diken intill bäcken. Det har påverkat hydrologin i området och i framtiden kan det bli aktuellt med restaurering av bäcken och sumpskogarna intill. Genom att lägga igen diken och avverka en del av den täta skogen som vuxit upp intill dikena kan framtiden för lappranunkeln och andra arter i skogen säkras.

Lappranunkel.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Flintbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2004, 2007
Storlek: 54 hektar
Kommun: Norsjö
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000