Börtingberget

Sjö vid våtmark och skog.

Börtingberget är ett stort område med gammelskog och urskog. Området består av sex bergskullar varav själva Börtingberget är det högsta och det med bäst utsikt.

Börtingberget är ett trevligt utflyktsmål, särskilt en vandring upp till bergets topp är att rekommendera.

Upplev området

Från Börtingbergstjärnen går en stig upp till Börtingbergets topp där det finns en grillkåta. Vintertid finns en skoterled upp på toppen. Från toppen har du en fin dag milsvid utsikt över skogslandskapet nedanför.

Stigen och kåtan sköts av Sandsjö/Lillögda byaförening Länk till annan webbplats..

Är du beredd att gå utanför stig finns möjlighet att vandra eller skida i reservatet en hel dag och få fina naturupplevelser i de gamla urskogarna.

Triangelformad grillkåta i trä.

Grillkåtan på Börtingbergets topp.

Gammal och orörd skog

Börtingbergets skogar utgörs till stor del av nästan helt orörd granurskog. Mest opåverkad är skogen på de högst belägna bergstopparna, men opåverkad skog finns även på lägre liggande delar. Höjdlägesskogen är grandominerad och har ofta ett stort inslag av lövträd.

Skogen är mycket gammal och olikåldrig med många 250- till 300-åriga granar och enstaka ännu äldre träd. Träden är ofta grova men sällan höga, och många har flera toppar eller brutna toppar. Det finns gott om stående och liggande död ved och många av lågorna är mycket grova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Börtingberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller organiserad friluftslivsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 1400 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Lycksele och Åsele: följ väg 365 till Lillögda. Vid Lillögda, sväng av åt nordväst mot Sandsjö. Efter 5 km sväng höger in på en skogsbilväg. Den förgrenar sig i tre vägar som alla leder till olika delar av reservatet. Bäst är den mellersta som leder till Börtingbergstjärnen.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss