Sör-Lomsjöberget

Sör-Lomsjöbergets naturreservat utgörs av Sör-Lomsjöbergets nord och västbranter samt delar av den mellanliggande högplatån. Hela området ligger ovanför högsta kustlinjen på 320–530 meter över havet.

Reservatets skogar består nästan uteslutande av produktiva grannatur- och urskogar. Den nordliga branten består till större delen av en mycket fin, hänglavsdraperad granurskog på blockrik mark med flera mindre stup. Skogen är fullskiktad och luckig med rikligt med 150–200 åriga granar.

Utsikt från reservatet.

Naturen på högplatån i de centrala delarna av reservatet skiljer sig markant från de omgivande granskogarna. Området är tydligt påverkat av höjdläget med fjällbjörkslika björkar och granar som ofta ger ett pinat intryck

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sör-Lomsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 105 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat