Krokån

Krokåns naturreservat utgörs av brandpräglad sandtallskog. Här kan du hitta riktigt gamla träd, men också spår av människans tidiga brukande av skogen.

Sandtallskogen med sitt tunna marktäcke utgör lämpliga livsmiljöer för många specialiserade marksvampar. Över hela reservatet växer dropptaggsvampen i stora mängder. Här finns också mindre vanliga svampar som trivs på brandpräglade tallhedar. Två bra exempel är skarp dropptaggsvamp och goliatmusseron. Om du har tur kan du också hitta den vackra blå taggsvampen – omisskännlig tack vare sin intensiva ljusblå färg.

Skoghistoriska spår

Trots att skogen i Krokåns naturreservat är gammal, är det svårt att hitta några stubbar eller någon död ved. Det beror på att den döda veden har använts vid tillverkning av tjära längre tillbaka i tiden. Både stam, stubbe och rötter kunde användas. Spår av stubbrytningen syns ofta tydligt i form av mer eller mindre kvadratiska gropar

Träd som utsatts för brand är impregnerade med tjärämnen och extra lämpliga att tillverka tjära av. Därför hittar man ofta tjärdalar i brandpräglade skogsmiljöer, som exempelvis Krokåns sandtallskogar. I den sandiga marken var det dessutom enkelt att anlägga en tjärdal.

Det finns två små välbevarade tjärdalar i området, en vid reservatets västra gräns och en strax norr om reservatet. Tjärdalen, en trattformad grop med en öppning på ena sidan, anlades i en sluttning och kunde användas vid upprepade tillfällen. För att forma tjärdalen och få rätt lutning använde man sig av stöttor och stockar som täcktes av torv och hårt packad jord. Tjärdalens botten måste vara helt tät. Veden lades i gropen och täcktes över med exempelvis torv, och fick sedan brinna under syrefria förhållanden. Tjäran som bildades rann ut genom öppningen i vallen och ner i en tjärtunna. Tunnorna fraktades på vattendragen ut till kusten och gick ofta på export.

Tät tallskog.

I reservatet finns en tät tallskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Krokån. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller makr, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd insamla växter, växtdelar, lavar, mossor eller svampar, med undantag för bär och matsvamp samt för blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 30,4 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer sydost om Botsmark.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss